ر

ر

د

M

د

R

<

Know Reishi (2)

د

(

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

د

Know Reishi (1)

د

<
<

<

<

د

Know Reishi (3)

۱

غ

ځ

<

2

<

۳

د

4

د

۵

د

۶

د

۷

د

8

<

9

<

1

د

1

<

1

<


ه